Ochrona danych

Ochrona danych

Organem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO), jest:


Twoje łapy
Wioletta Oziebala
Am Gehegegraben 48
21147 Hamburga

Telefon: +49 1578 9372740
E-mail: kontakt@deinepfoten.de
Strona internetowa: https://deinepfoten.de/

Uwaga ogólna

Na podstawie art. 13 szwajcarskiej konstytucji federalnej i federalnych przepisów o ochronie danych (ustawa o ochronie danych, DSG ) każda osoba ma prawo do ochrony swojej prywatności oraz ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem jej danych osobowych. Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

We współpracy z naszymi dostawcami usług hostingowych staramy się jak najlepiej chronić bazy danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub fałszerstwem.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych w sposób opisany poniżej. Z tej strony internetowej można zasadniczo korzystać bez rejestracji. Dane takie jak odwiedzane strony lub nazwa otwieranego pliku, data i godzina są przechowywane na serwerze w celach statystycznych, przy czym dane te nie są bezpośrednio powiązane z Twoją osobą. Dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres lub adres e-mail, zbierane są w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności. Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Osoba, której dane dotyczą, to osoba, której dotyczą dane osobowe. Przetwarzanie obejmuje wszelkie przetwarzanie danych osobowych, niezależnie od zastosowanych środków i procedur, w szczególności przechowywanie, ujawnianie, pozyskiwanie, usuwanie, przechowywanie, modyfikację, niszczenie i wykorzystywanie danych osobowych.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie ze szwajcarskim prawem o ochronie danych. Ponadto w zakresie i w zakresie, w jakim ma zastosowanie RODO UE, przetwarzamy dane osobowe zgodnie z następującymi podstawami prawnymi w związku z Art. 6 ust.1 RODO :

 • Zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a. RODO) – Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w określonym celu lub kilku określonych celach.
 • Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przedumownych na żądanie osoby, której dane dotyczą, następuje.
 • Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO) - Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • Ochrona żywotnych interesów (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. RODO) - Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
 • Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, chyba że naruszają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą ochrona danych osobowych Dominują wymagania dotyczące danych.
 • Proces aplikacyjny jako stosunek przedumowny lub umowny (art. 9 ust. 2 lit. b RODO) - O ile w procesie aplikacyjnym uwzględnione są szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO (np. stan zdrowia dane, takie jak stopień niepełnosprawności lub pochodzenie etniczne) są wymagane od wnioskodawców, aby osoba odpowiedzialna lub osoba, której dane dotyczą, mogła skorzystać z praw przysługujących jej na mocy prawa pracy oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych i ochronie socjalnej oraz wypełnić swoje obowiązki w tym zakresie, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 2 lit.b. RODO, w przypadku ochrony żywotnych interesów wnioskodawców lub innych osób zgodnie z Art. 9 ust.2 lit.c. RODO lub na potrzeby ochrony zdrowia lub medycyny pracy, w celu oceny zdolności pracownika do pracy, diagnostyki medycznej, opieki lub leczenia w sektorze zdrowia lub społeczeństwa lub w celu administrowania systemami i usługami w sektorze zdrowia lub społeczeństwa zgodnie z art. Artykuł 9 Ustęp 2 lit.h. RODO. W przypadku przekazania szczególnych kategorii danych na podstawie dobrowolnej zgody, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a). RODO.

Przetwarzamy dane osobowe przez okres niezbędny dla danego celu lub celów. Jeżeli obowiązki w zakresie przechowywania będą trwać dłużej ze względu na obowiązki prawne i inne, którym podlegamy, odpowiednio ograniczymy przetwarzanie.

Odpowiednie podstawy prawne

Zgodnie z art. 13 RODO poinformujemy Cię o podstawie prawnej przetwarzania przez nas danych. Jeżeli w oświadczeniu o ochronie danych nie jest podana podstawa prawna, obowiązuje: Podstawą prawną uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO, podstawą prawną przetwarzania w celu realizacji naszych usług i wdrożenia środków umownych Udzielanie odpowiedzi na zapytania to Art. 6 ust.1 lit. b RODO, podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych jest Art. 6 ust.1 lit.c RODO, a podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest Art. 6 Ust. 1 lit. f RODO. W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z wymogami prawa, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz rodzaj, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo wystąpienia i zakres zagrożenia praw i wolności osób fizycznych w celu zapewnienia stopnia ochrony odpowiedniego do ryzyka.

Do środków tych zalicza się w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego i elektronicznego dostępu do danych oraz dostępu, wprowadzania, przekazywania, zabezpieczania dostępności i ich separacji. Ustanowiliśmy również procedury mające na celu zapewnienie korzystania z praw osób, których to dotyczy, usuwania danych i reagowania na zagrożenia dotyczące danych. Ochronę danych osobowych bierzemy także pod uwagę przy opracowywaniu lub wyborze sprzętu, oprogramowania i procedur zgodnie z zasadą ochrony danych, poprzez projektowanie technologii i poprzez ustawienia domyślne przyjazne dla ochrony danych.

Przekazywanie danych osobowych

W ramach przetwarzania przez nas danych osobowych mogą one być przekazywane lub udostępniane innym organom, spółkom, prawnie samodzielnym jednostkom organizacyjnym lub osobom. Odbiorcami tych danych mogą być np. dostawcy usług, którym zlecamy zadania informatyczne lub dostawcy usług i treści zintegrowanych ze stroną internetową. W takich przypadkach przestrzegamy wymogów prawa i w szczególności zawieramy z odbiorcami Twoich danych odpowiednie umowy lub porozumienia, które służą ochronie Twoich danych.

Przetwarzanie danych w krajach trzecich

Jeżeli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub przetwarzanie w kontekście korzystania z usług podmiotów trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych innym osobom, organom lub firmom ma miejsce, odbywa się to wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi.

Pod warunkiem wyraźnej zgody lub przekazania wymaganego umownie lub prawnie, przetwarzamy dane wyłącznie w krajach trzecich o uznanym poziomie ochrony danych, zobowiązaniach umownych na mocy tzw. standardowych klauzul ochrony Komisji Europejskiej, jeśli istnieją certyfikaty lub wiążące wewnętrzne przepisy dotyczące ochrony danych (art. 44 do 49 RODO, strona informacyjna Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Polityka prywatności dotycząca plików cookies

Ta strona korzysta z plików cookies. Cookies to pliki tekstowe zawierające dane z odwiedzanych stron internetowych lub domen i zapisywane przez przeglądarkę na komputerze użytkownika. Plik cookie służy przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku podczas lub po jego wizycie w ofercie online. Przechowywane informacje mogą obejmować na przykład ustawienia językowe strony internetowej, status logowania, koszyk czy lokalizację obejrzenia filmu. Termin „pliki cookie” obejmuje również inne technologie, które pełnią te same funkcje co pliki cookie (np. gdy informacje o użytkowniku są przechowywane przy użyciu pseudonimowych identyfikatorów internetowych, zwanych także „identyfikatorami użytkowników”).

Wyróżnia się następujące typy i funkcje plików cookies:

 • Tymczasowe pliki cookie (także: sesyjne lub sesyjne pliki cookie) : Tymczasowe pliki cookie są usuwane najpóźniej po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu przeglądarki.
 • Trwałe pliki cookie : Trwałe pliki cookie pozostają zapisane nawet po zamknięciu przeglądarki. Można na przykład zapisać status logowania lub wyświetlić preferowaną treść bezpośrednio, gdy użytkownik ponownie odwiedzi witrynę. Zainteresowania użytkowników, które służą do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych, mogą być również przechowywane w takim pliku cookie.
 • Własne pliki cookie : Własne pliki cookie są przez nas ustawiane.
 • Pliki cookie stron trzecich (też: pliki cookie stron trzecich) : Pliki cookie stron trzecich są wykorzystywane głównie przez reklamodawców (tzw. strony trzecie) do przetwarzania informacji o użytkownikach.
 • Niezbędne (też: niezbędne lub absolutnie niezbędne) pliki cookie : Z jednej strony pliki cookie mogą być absolutnie niezbędne do działania strony internetowej (np. w celu zapisywania loginów lub innych danych wejściowych użytkownika lub ze względów bezpieczeństwa).
 • Statystyki, marketingowe i personalizacyjne pliki cookie : pliki cookie są również powszechnie używane w ramach pomiaru zasięgu i wtedy, gdy zapisywane są zainteresowania użytkownika lub jego zachowanie (np. przeglądanie określonych treści, korzystanie z funkcji itp.) na poszczególnych stronach internetowych odzwierciedlone w profilu użytkownika . Profile takie służą np. do pokazywania użytkownikom treści odpowiadających ich potencjalnym zainteresowaniom. Proces ten nazywany jest także „śledzeniem”, czyli śledzeniem potencjalnych zainteresowań użytkowników. Jeśli korzystamy z plików cookie lub technologii „śledzących”, poinformujemy Cię o tym osobno w naszym oświadczeniu o ochronie danych lub podczas uzyskiwania zgody.

Uwagi o podstawach prawnych: Podstawa prawna, na której przetwarzamy Twoje dane osobowe za pomocą plików cookies, zależy od tego, czy poprosimy Cię o zgodę. Jeżeli tak jest i wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wyrażona zgoda. W przeciwnym razie dane przetwarzane za pomocą plików cookie będą przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. w zakresie obsługi naszej oferty internetowej i jej ulepszania) lub jeśli stosowanie plików cookie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych.

Okres przechowywania: O ile nie przekażemy Ci wyraźnej informacji o okresie przechowywania trwałych plików cookie (np. w ramach tzw. zgody na pliki cookie), należy przyjąć, że okres przechowywania może wynosić do dwóch lat.

Ogólne informacje o odwołaniu i sprzeciwie (opt-out): W zależności od tego, czy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, czy zezwolenia prawnego, w każdej chwili masz możliwość wycofania udzielonej zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z wykorzystaniem technologii plików cookies (zbiorczo zwane „rezygnacją”). Swój sprzeciw możesz najpierw wyrazić za pomocą ustawień swojej przeglądarki, na przykład dezaktywując obsługę plików cookies (co może również ograniczyć funkcjonalność naszej oferty internetowej). Sprzeciw wobec stosowania plików cookies w celach marketingu internetowego można także zgłosić korzystając z różnych usług, w szczególności w przypadku śledzenia, za pośrednictwem stron internetowych https://optout.aboutads.info oraz https://www.youronlinechoices.com / stać się. Dalsze informacje dotyczące sprzeciwu możesz otrzymać także w ramach informacji o usługodawcach i stosowanych plikach cookies.

Przetwarzanie danych plików cookie na podstawie zgody: Stosujemy proces zarządzania zgodą na pliki cookie, w ramach którego użytkownicy mogą uzyskać zgodę użytkowników na wykorzystanie plików cookie lub przetwarzanie wymienione w ramach procesu zarządzania zgodą na pliki cookie, a dostawcy mogą być uzyskiwani, zarządzani i cofani przez użytkowników. Oświadczenie o wyrażeniu zgody zostaje zapisane, aby nie trzeba było o nie ponownie pytać i aby móc udowodnić zgodę zgodnie z obowiązkiem prawnym. Zapisywanie może odbywać się po stronie serwera i/lub w pliku cookie (tzw. plik cookie opt-in lub przy użyciu porównywalnych technologii), aby móc przypisać zgodę do użytkownika lub jego urządzenia. Z zastrzeżeniem indywidualnych informacji o dostawcach usług zarządzania plikami cookie, obowiązują następujące informacje: Czas przechowywania zgody może wynosić do dwóch lat. W tym przypadku tworzony jest pseudonimowy identyfikator użytkownika, który jest przechowywany wraz z czasem wyrażenia zgody, informacjami o zakresie zgody (np. jakie kategorie plików cookie i/lub usługodawcy) oraz używanej przeglądarce, systemie i urządzeniu.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a. RODO), prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f. RODO).

Polityka prywatności dotycząca szyfrowania SSL/TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL/TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak żądania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po zmianie adresu przeglądarki z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Oświadczenie o ochronie danych dla plików dziennika serwera

Dostawca tej witryny automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera

Danych tych nie można przypisać do konkretnych osób. Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych, jeśli dowiemy się o konkretnych przesłankach nielegalnego wykorzystania.

Oświadczenie o ochronie danych w formularzu kontaktowym

Jeżeli prześlesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu obsługi zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.

Oświadczenie o ochronie danych dotyczących danych biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na tej stronie, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystywanie w celu przesyłania newslettera, na przykład poprzez link „wypisz się” znajdujący się w newsletterze.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczące funkcji komentowania na tej stronie internetowej

W ramach funkcji komentowania na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, zapisywane są informacje o czasie utworzenia komentarza, Twoim adresie e-mail oraz, jeśli nie publikujesz postów anonimowo, wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentowania przechowuje adresy IP użytkowników piszących komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszeń prawa, takich jak obelgi lub propaganda.

Subskrybuj komentarze

Jako użytkownik serwisu możesz po dokonaniu rejestracji zapisać się do komentarzy. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, w celu sprawdzenia, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. W każdej chwili możesz zrezygnować z tej funkcji, korzystając z łącza znajdującego się w wiadomościach informacyjnych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od operatora strony internetowej potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osób, których dane dotyczą. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do potwierdzenia, możesz w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych.


W prawo do informacji

Każda osoba, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu, ma prawo w każdej chwili otrzymać od operatora tej witryny bezpłatną informację o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopię tej informacji. Ponadto, jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą zostać przekazane następujące informacje:

 • cele przetwarzania
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • odbiorcy, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania
 • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli tak się stanie, osoba, której dane dotyczą, ma również prawo otrzymać informację o odpowiednich gwarancjach w związku z przekazaniem.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do informacji, możesz w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.


Prawo do sprostowania

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprostowania, możesz w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.


Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo żądać, aby osoba odpowiedzialna za tę stronę internetową niezwłocznie usunęła dotyczące jej dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn i przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone w celach, dla których nie są już potrzebne
 • Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu ze względu na jej szczególną sytuację i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub w przypadku reklamy bezpośredniej i związanego z nią profilowania osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi bezpośrednio dziecku

Jeśli zachodzi jeden z powyższych powodów i chcesz, aby dane osobowe przechowywane przez operatora tej witryny zostały usunięte, możesz w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Inspektor ochrony danych tej witryny internetowej zadba o niezwłoczne spełnienie żądania usunięcia.


Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo żądać, aby osoba odpowiedzialna za tę stronę internetową ograniczyła przetwarzanie, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad podstawami osoby, której dane dotyczą

Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków i chciałbyś zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez operatora tej witryny, możesz w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Inspektor ochrony danych na tej stronie internetowej zorganizuje ograniczenie przetwarzania.


Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo otrzymać dotyczące jej dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej, jeśli spełnione są wymogi prawne.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do innej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

Aby skorzystać ze swojego prawa do przenoszenia danych, możesz w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez operatora tej witryny.


Prawo do sprzeciwu

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych ze względów wynikających z jej szczególnej sytuacji.

Operator tej strony internetowej nie będzie już przetwarzał danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub jeżeli przetwarzanie ma na celu dochodzenia, wykonywania lub służy obronie roszczeń prawnych.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, możesz skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych tej witryny.


Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, możesz w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Oświadczenie o ochronie danych w przypadku sprzeciwu wobec wiadomości reklamowych

Wyrażamy sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niechcianych informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.

Usługi płatne

W celu świadczenia usług płatnych prosimy o podanie dodatkowych danych, np. danych do płatności, w celu realizacji Twojego zamówienia lub aby móc zrealizować Twoje zamówienie. Przechowujemy te dane w naszych systemach do czasu upływu ustawowych okresów przechowywania.

Reklamy Google

Ta strona korzysta ze śledzenia konwersji Google. Jeśli trafiłeś na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy umieszczonej przez Google, Google Ads utworzy plik cookie na Twoim komputerze. Plik cookie do śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę umieszczoną przez Google. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony naszej witryny, a ważność pliku cookie jeszcze nie wygasła, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Ads. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie będziesz jednak otrzymywać żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników.

Jeśli nie chcesz brać udziału w śledzeniu, możesz odmówić niezbędnego ustawienia pliku cookie - na przykład korzystając z ustawień przeglądarki, które generalnie dezaktywują automatyczne ustawianie plików cookie lub ustawiając przeglądarkę tak, aby pliki cookie z domeny „googleleadservices.com” "są zablokowane.

Należy pamiętać, że nie można usunąć plików cookie rezygnacji, jeśli nie chcesz, aby dane pomiarowe były rejestrowane. Jeśli usunąłeś wszystkie pliki cookie w swojej przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie rezygnacji.

Korzystanie z remarketingu Google

Niniejsza witryna korzysta z funkcji remarketingowej firmy Google Inc. Funkcja ta służy do prezentowania odwiedzającym witrynę reklam opartych na zainteresowaniach w ramach sieci reklamowej Google. W przeglądarce osoby odwiedzającej stronę internetową zapisywany jest tzw. plik „cookie”, który umożliwia rozpoznanie osoby odwiedzającej strony internetowe będące częścią sieci reklamowej Google. Na tych stronach odwiedzającemu mogą być prezentowane reklamy powiązane z treściami, do których odwiedzający miał wcześniej dostęp w witrynach korzystających z funkcji remarketingu Google.

Według Google nie zbiera w tym procesie żadnych danych osobowych. Jeśli w dalszym ciągu nie chcesz korzystać z funkcji remarketingu Google, możesz ją dezaktywować, dokonując odpowiednich ustawień na stronie http://www.google.com/settings/ads . Alternatywnie możesz zrezygnować z używania plików cookie do reklam opartych na zainteresowaniach za pośrednictwem Inicjatywy sieci reklamowej, postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp .

Korzystanie z Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy „Google reCAPTCHA” (zwanego dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwana dalej „Google”. reCAPTCHA ma na celu sprawdzenie, czy dane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej witrynę w oparciu o różne cechy. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko osoba odwiedzająca witrynę wejdzie na witrynę. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas przebywania osoby odwiedzającej witrynę na stronie lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane w trakcie analizy przekazywane są do Google. Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o przeprowadzanej analizie.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami, automatycznym szpiegostwem i SPAMEM. Dalsze informacje na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://policies.google.com/terms?hl= de.

Polityka prywatności Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci udostępnianej przez Google Ireland Limited. Jeśli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych w tej witrynie znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią, wówczas przetwarzanie danych w Google Analytics odbywa się przez Google LLC. Google LLC i Google Ireland Limited zwane są dalej „Google”.

Możemy wykorzystać uzyskane statystyki, aby ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Ta strona korzysta również z Google Analytics do analizy przepływu odwiedzających na różnych urządzeniach, która odbywa się za pomocą identyfikatora użytkownika. Jeśli posiadasz konto użytkownika Google, możesz wyłączyć analizę swojego użytkowania na różnych urządzeniach w ustawieniach w zakładce „Moje dane”, „Dane osobowe”.

Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Zwracamy uwagę, że na tej stronie Google Analytics jest uzupełniony kodem „_anonymizeIp();” został rozszerzony, aby zapewnić anonimowe gromadzenie adresów IP. Oznacza to, że adresy IP są dalej przetwarzane w formie skróconej, co oznacza, że ​​można wykluczyć jakiekolwiek powiązanie osobiste. Jeżeli zebrane dane na Twój temat są powiązane z Twoją osobą, zostaną one natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania przez Ciebie z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio konfigurując oprogramowanie swojej przeglądarki; Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny internetowej może nie być możliwe. Możesz także uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem i instalując: Dezaktywuj Google Analytics .

Możesz także uniemożliwić korzystanie z Google Analytics, klikając na ten link: Dezaktywuj Google Analytics . Oznacza to, że na Twoim nośniku danych zapisywany jest tzw. plik cookie opt-out, który uniemożliwia przetwarzanie danych osobowych przez Google Analytics. Należy pamiętać, że jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie na swoim urządzeniu, te pliki cookie rezygnacji również zostaną usunięte, co oznacza, że ​​będziesz musiał ponownie ustawić pliki cookie rezygnacji, jeśli nadal chcesz uniemożliwić tę formę gromadzenia danych. Pliki cookie opt-out są ustawiane dla przeglądarki i komputera/urządzenia, dlatego należy je aktywować oddzielnie dla każdej przeglądarki, komputera lub innego urządzenia.

Polityka prywatności dla Google AdSense

Na tej stronie korzystamy z Google AdSense. Jest to program reklamowy firmy Google Inc. W Europie za wszystkie usługi Google odpowiada firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia). Dzięki Google AdSense możemy wyświetlać na tej stronie reklamy pasujące do naszej tematyki.

Google AdSense wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam odpowiednich dla użytkowników, ulepszania raportowania skuteczności kampanii lub zapobiegania wielokrotnemu wyświetlaniu tych samych reklam przez użytkownika. Google wykorzystuje identyfikator pliku cookie do rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce i może w ten sposób zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto Google AdSense może wykorzystywać identyfikatory plików cookie do rejestrowania tzw. konwersji związanych z żądaniami reklam. Dzieje się tak np. wtedy, gdy użytkownik zobaczy reklamę Google Ads, a później w tej samej przeglądarce odwiedzi witrynę reklamodawcy i tam coś kupi. Według Google pliki cookie Google Ads nie zawierają żadnych danych osobowych.

Dzięki stosowanym narzędziom marketingowym Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Dzięki integracji Google Ads Google otrzymuje informację, że odwiedziłeś odpowiednią część naszej witryny lub kliknąłeś jedną z naszych reklam. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do Twojego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie jesteś zalogowany, istnieje możliwość, że Google pozna i zapisze Twój adres IP.

Możesz uniemożliwić udział w tym procesie śledzenia na różne sposoby:

 1. poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, w szczególności poprzez wyłączenie plików cookies podmiotów zewnętrznych, oznacza to, że nie będziesz otrzymywać żadnych reklam od dostawców zewnętrznych;
 2. dezaktywując pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”, https://adssettings.google.com , przy czym to ustawienie zostanie usunięte po zmianie ustawień i usunięciu plików cookie;
 3. dezaktywując reklamy dostawców oparte na zainteresowaniach, które są częścią kampanii samoregulacyjnej „O reklamach” za pośrednictwem linku https://www.aboutads.info/choices , chociaż to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu plików cookie;
 4. dezaktywując ją trwale w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem https://www.google.com/settings/ads/plugin . Zwracamy uwagę, że w takim przypadku możesz nie mieć możliwości pełnego wykorzystania wszystkich funkcji tej oferty.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest równowaga interesów, zgodnie z którą przetwarzanie Twoich danych osobowych opisane powyżej nie stoi w sprzeczności z nadrzędnymi interesami po Twojej stronie (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO). Więcej informacji na temat Google Ads od Google można znaleźć pod adresem https://ads.google.com/intl/de_DE/home/ i ogólnie o ochronie danych w Google: https://www.google.de/intl/ de/polityki/prywatność . Można też odwiedzić witrynę Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem https://www.networkadvertising.org .

Oświadczenie o ochronie danych w związku z korzystaniem z czcionek internetowych Google

Niniejsza witryna korzysta z tak zwanych czcionek internetowych udostępnianych przez firmę Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wejściu na stronę przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Menedżer tagów Google

Google Tag Manager to rozwiązanie, dzięki któremu możemy zarządzać tzw. tagami witryny za pośrednictwem interfejsu i na przykład integrować Google Analytics i inne usługi marketingowe Google z naszą ofertą online. Sam menedżer tagów wdrażający tagi nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkowników. W zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników odsyłamy do poniższych informacji dotyczących usług Google. Wskazówki dotyczące użytkowania: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html .

Korzystanie z Adobe Analytics (Omniture)

Niniejsza witryna korzysta z Adobe Analytics, usługi analizy sieci udostępnianej przez firmę Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe”). Adobe Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiające analizę korzystania przez Ciebie z witryny internetowej. Jeśli przez przeglądarkę osoby odwiedzającej witrynę internetową zestaw danych śledzących jest przesyłany do centrum danych Adobe, wprowadzone przez nas ustawienia serwera zapewniają anonimizację adresu IP przed geolokalizacją, tzn. ostatni oktet adresu IP zostaje zastąpiony zerami. Przed zapisaniem pakietu śledzącego adres IP jest zastępowany indywidualnymi ogólnymi adresami IP.

W imieniu operatora tej witryny firma Adobe będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesyłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Adobe Analytics nie jest łączony z innymi danymi Adobe.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio konfigurując oprogramowanie swojej przeglądarki. Oferta ta informuje jednak użytkowników, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Użytkownicy mogą również uniemożliwić Adobe gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez nich z witryny internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Adobe, korzystając z wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem - Pobierz i zainstaluj w: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Wykres narzędzia do śledzenia

Niniejsza witryna korzysta z narzędzia do analizy sieci „ChartBeat” firmy Chartbeat Inc., 826 Broadway, 6th Floor, New York, NY 10003, USA. Aby analizować korzystanie ze stron internetowych, ChartBeat zbiera i ocenia określone dane dotyczące użytkowania przesyłane przez Twoją przeglądarkę. Aby zebrać te dane dotyczące użytkowania, ChartBeat może wykorzystać jeden lub więcej plików cookie. Ponadto przesyłany jest adres IP przypisany do Twojego urządzenia w danym momencie oraz, w niektórych przypadkach, numer klienta specyficzny dla urządzenia. Adres IP jest wymagany wyłącznie w celu identyfikacji sesji i geolokalizacji (do poziomu miasta). Otrzymujemy wyłącznie dane statystyczne, zagregowane, bez możliwości ustalenia odniesienia osobistego. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest równowaga interesów, zgodnie z którą przetwarzanie Twoich danych osobowych opisane powyżej nie stoi w sprzeczności z nadrzędnymi interesami po Twojej stronie (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO). Więcej informacji o Chartbeat można znaleźć na stronie chartbeat.com/about/ . Politykę prywatności Chartbeat można znaleźć na stronie chartbeat.com/privacy .

Przepływ myszy

Niniejsza witryna korzysta z narzędzia do analizy sieci Mouseflow firmy Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania. Przetwarzanie danych ma na celu analizę tej strony internetowej i jej osób odwiedzających. W tym celu zbierane i przechowywane są dane dla celów marketingowych i optymalizacyjnych. Na podstawie tych danych można tworzyć profile użytkowania pod pseudonimem. Można używać plików cookie. Narzędzie do analizy sieci Mouseflow rejestruje losowo wybrane pojedyncze wizyty (tylko z zanonimizowanymi adresami IP). Tworzy to rejestr ruchów myszy i kliknięć, którego celem jest losowe odtworzenie poszczególnych wizyt na stronie internetowej i wyciągnięcie z tego potencjalnych ulepszeń witryny. Dane zebrane za pomocą Mouseflow nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową bez odrębnej zgody tej osoby i nie będą łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionego interesu w postaci bezpośredniej komunikacji z klientem oraz projektowania strony internetowej opartej na potrzebach. Z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W tym celu możesz globalnie wyłączyć nagrywanie na wszystkich stronach internetowych korzystających z Mouseflow dla przeglądarki, z której aktualnie korzystasz, korzystając z poniższego linku: Dezaktywuj Mouseflow

Oświadczenie o ochronie danych na Facebooku

Niniejsza strona korzysta z funkcji firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Kiedy uzyskujesz dostęp do naszych stron za pomocą wtyczek Facebooka, nawiązywane jest połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerami Facebooka. Dane są już przesyłane do Facebooka. Jeśli posiadasz konto na Facebooku, dane te mogą być z nim powiązane. Jeśli nie chcesz, aby dane te były przyporządkowywane Twojemu kontu na Facebooku, prosimy o wylogowanie się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej witryny. Interakcje, w szczególności skorzystanie z funkcji komentowania czy kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, przekazywane są również do Facebooka. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://de-de.facebook.com/about/privacy .

Polityka prywatności na Instagramie

Funkcje serwisu Instagram są zintegrowane z naszą stroną internetową. Funkcje te oferuje firma Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Instagramie, możesz powiązać zawartość naszych stron ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może przypisać Twoją wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Polityka prywatności Pinteresta

Na tej stronie używamy wtyczek społecznościowych z sieci społecznościowej Pinterest, której operatorem jest Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest”). Gdy uzyskasz dostęp do strony zawierającej taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Pinteresta. Wtyczka przesyła dane dziennika do serwera Pinteresta w USA. Te dane dziennika mogą zawierać Twój adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych, które zawierają również funkcje Pinteresta, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, sposób korzystania z Pinteresta i pliki cookie.

Więcej informacji na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania i wykorzystania danych przez Pinterest, a także powiązanych praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Pinteresta: https://about.pinterest.com/de/privacy -polityka

Zewnętrzni dostawcy usług płatniczych

Niniejsza strona korzysta z zewnętrznych dostawców usług płatniczych, za pośrednictwem których użytkownicy i my możemy przeprowadzać transakcje płatnicze. Na przykład o

 • PostFinance (https://www.postfinance.ch/de/detail/legal-barrier-freedom.html)
 • Wiza (https://www.visa.de/USE Conditions/visa-privacy-center.html)
 • Mastercard (https://www.mastercard.ch/de-ch/datenschutz.html)
 • American Express (https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html)
 • Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)
 • Bexio AG (https://www.bexio.com/de-CH/datenschutz)
 • Payrexx AG (https://www.payrexx.ch/site/assets/files/2592/datenschutzerklaerung.pdf)
 • Apple Pay (https://support.apple.com/de-ch/ht203027)
 • Naszywka (https://stripe.com/ch/privacy)
 • Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/)
 • Skrill (https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenpolitik/)
 • Giropay (https://www.giropay.de/rechts/datenschutzerklaerung) itp.

W ramach realizacji umów korzystamy z usług dostawców usług płatniczych w oparciu o szwajcarskie rozporządzenie o ochronie danych oraz, w razie potrzeby, art. 6 ust. 1 lit. b. RODO UE. Ponadto korzystamy z zewnętrznych dostawców usług płatniczych w oparciu o nasze uzasadnione interesy zgodnie ze szwajcarskim rozporządzeniem o ochronie danych oraz, w razie potrzeby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO UE, aby oferować naszym użytkownikom skuteczne i bezpieczne opcje płatności .

Dane przetwarzane przez dostawców usług płatniczych obejmują dane inwentaryzacyjne, takie jak imię i nazwisko oraz adres, dane bankowe, takie jak numery kont lub numery kart kredytowych, hasła, numery TAN i sumy kontrolne, a także szczegóły umów, kwoty i informacje dotyczące odbiorcy. Informacje te są niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Jednakże wprowadzone dane będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez dostawców usług płatniczych. Jako operatorzy nie otrzymujemy żadnych informacji o rachunkach (bankowych) czy kartach kredytowych, a jedynie informację o potwierdzeniu (akceptacji) lub odrzuceniu płatności. W pewnych okolicznościach dostawca usług płatniczych może przekazać dane agencjom sporządzającym raporty kredytowe. Celem tej transmisji jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej. W tym celu odsyłamy do ogólnych warunków handlowych i informacji o ochronie danych dostawców usług płatniczych.

Do transakcji płatniczych, do których można uzyskać dostęp na odpowiednich stronach internetowych lub w aplikacjach transakcyjnych, mają zastosowanie warunki handlowe i zasady ochrony danych odpowiednich dostawców usług płatniczych. Odwołujemy się do nich również w celu uzyskania dalszych informacji oraz dochodzenia anulowania, uzyskania informacji i innych praw osób, których to dotyczy.

Biuletyn za pośrednictwem WhatsApp

Możesz także otrzymywać nasz bezpłatny biuletyn za pośrednictwem komunikatora internetowego WhatsApp. WhatsApp to usługa WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, spółki zależnej WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, obie zwane dalej „WhatsApp” . Część danych użytkowników jest przetwarzana na serwerach WhatsApp w USA.

Jednak poprzez certyfikację zgodną z Tarczą Prywatności UE-USA WhatsApp gwarantuje, że przepisy UE dotyczące ochrony danych są przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA. WhatsApp oferuje także dalsze informacje dotyczące ochrony danych .

Aby otrzymywać nasz newsletter za pośrednictwem WhatsApp, potrzebujesz konta użytkownika WhatsApp. Szczegółowe informacje na temat danych gromadzonych przez WhatsApp podczas rejestracji można znaleźć we wspomnianych powyżej informacjach o ochronie danych WhatsApp.

Jeśli następnie zarejestrujesz się, aby otrzymywać nasz biuletyn za pośrednictwem WhatsApp, numer telefonu komórkowego, który podałeś podczas procesu rejestracji, będzie przetwarzany przez WhatsApp. Ponadto zapisywany jest Twój adres IP oraz data i godzina rejestracji. W ramach dalszego procesu rejestracji uzyskana zostanie Państwa zgoda na przesyłanie newslettera, szczegółowo opisana będzie jego treść oraz będzie odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Podstawą prawną przesyłania newslettera i analizy jest Art. 6 ust.1 lit. a.) RODO.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z Art. 7 ust.3 RODO. W tym celu wystarczy poinformować nas o odstąpieniu od umowy. Możesz także zablokować otrzymywanie biuletynu za pomocą ustawienia w oprogramowaniu WhatsApp na swoim urządzeniu.

Korzystanie z czcionek Adobe

Do wizualnego projektowania naszej witryny używamy czcionek Adobe Fonts. Adobe Fonts to usługa świadczona przez firmę Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe), która umożliwia nam dostęp do biblioteki czcionek. Aby zintegrować używane przez nas czcionki, Twoja przeglądarka musi połączyć się z serwerem Adobe w USA i pobrać czcionkę wymaganą dla naszej witryny. W ten sposób Adobe otrzymuje informację, że z Twojego adresu IP uzyskano dostęp do naszej witryny internetowej. Dalsze informacje na temat Adobe Fonts można znaleźć w informacjach o ochronie danych Adobe, do których można uzyskać dostęp tutaj: Adobe Fonts

Korzystanie z Fonts.com

Niniejsza witryna korzysta z Fonts.com, usługi wizualizacji czcionek udostępnianej przez Monotype Imaging Holdings Inc., która umożliwia tej witrynie umieszczanie takich treści na swoich stronach. Gromadzone dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania i różne rodzaje danych zgodnie z opisem w Polityce prywatności Usługi. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone Ameryki (USA); Ochrona danych

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym z kontem klienta

Przetwarzamy dane naszych klientów zgodnie z federalnymi przepisami o ochronie danych osobowych (ustawa o ochronie danych, DSG) oraz unijnym RODO, w ramach procesów składania zamówień w naszym sklepie internetowym, aby umożliwić im wybór i zamówienie wybranych produktów i usług, jak również ich płatność i dostawę lub umożliwienie realizacji.

Przetwarzane dane obejmują dane podstawowe (dane inwentaryzacyjne), dane komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane dotyczące płatności, a osobami, których przetwarzanie dotyczy, są nasi klienci, zainteresowane strony i inni partnerzy biznesowi. Przetwarzanie odbywa się w celu świadczenia usług umownych w ramach prowadzenia sklepu internetowego, rozliczeń, dostaw i obsługi klienta. Wykorzystujemy pliki cookies sesyjne, np. do przechowywania zawartości koszyka oraz pliki cookies stałe, np. do przechowywania stanu zalogowania.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (Realizacja procesów zamówień) i c (Archiwizacja wymagana prawnie) RODO. Informacje oznaczone jako niezbędne są wymagane do nawiązania i wykonania umowy. Dane podmiotom trzecim udostępniamy wyłącznie w ramach dostawy, płatności lub w ramach przewidzianych prawem zezwoleń i obowiązków. Dane będą przetwarzane w państwach trzecich tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do wykonania umowy (np. na żądanie Klienta dotyczące dostawy lub płatności).

Użytkownicy mogą opcjonalnie założyć konto użytkownika, w szczególności poprzez możliwość przeglądania swoich zamówień. W ramach rejestracji przekazywane są Użytkownikom wymagane obowiązkowe informacje. Konta użytkowników nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki takie jak Google. Jeżeli użytkownicy zamknęli swoje konto użytkownika, ich dane w odniesieniu do konta użytkownika zostaną usunięte, chyba że ich przechowywanie jest konieczne ze względów handlowych lub podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Informacje na koncie klienta pozostają do czasu ich usunięcia, a następnie archiwizacji w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego. Użytkownik ma obowiązek wykonać kopię zapasową swoich danych przed zakończeniem umowy w przypadku jej rozwiązania.

W ramach procesu rejestracji i ponownej rejestracji oraz korzystania z naszych usług online przechowujemy adres IP i czas danej czynności użytkownika. Przechowywanie odbywa się w oparciu o nasze uzasadnione interesy, a także ochronę użytkownika przed nadużyciami i innym nieuprawnionym użyciem. Co do zasady dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że będzie to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń lub będzie istniał obowiązek prawny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Usunięcie następuje po wygaśnięciu rękojmi i porównywalnych obowiązków, konieczność przechowywania danych jest sprawdzana w nieregularnych odstępach czasu. W przypadku ustawowych obowiązków archiwizacyjnych usunięcie następuje po ich wygaśnięciu.

Prawa autorskie

Prawa autorskie i wszelkie inne prawa do treści, obrazów, zdjęć i innych plików znajdujących się na stronie internetowej należą wyłącznie do operatora tej strony internetowej lub do wyraźnie określonych posiadaczy praw. Aby móc powielać wszystkie pliki, należy wcześniej uzyskać pisemną zgodę właściciela praw autorskich.

Każdy, kto dopuści się naruszenia praw autorskich bez zgody odpowiedniego posiadacza praw, może podlegać karze i ewentualnie ponieść odpowiedzialność za szkody.

Ogólne zastrzeżenie

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie zostały dokładnie sprawdzone. Staramy się, aby nasze informacje były aktualne, dokładne i kompletne. Niemniej jednak nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia błędów, co oznacza, że ​​nie możemy zagwarantować kompletności, dokładności i aktualności informacji, w tym o charakterze dziennikarsko-redakcyjnym. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem udostępnionych informacji są wykluczone, chyba że istnieją dowody winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

Wydawca może zmieniać lub usuwać teksty według własnego uznania i bez uprzedzenia i nie ma obowiązku aktualizowania zawartości tej witryny. Korzystanie z tej witryny lub dostęp do niej odbywa się na własne ryzyko odwiedzającego. Wydawca, jego klienci lub partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, takie jak szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, z góry określone lub wtórne, które rzekomo wynikają z odwiedzenia tej witryny i dlatego nie ponoszą za nie żadnej odpowiedzialności.

Wydawca nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za treść i dostępność stron internetowych osób trzecich, do których można dotrzeć za pośrednictwem zewnętrznych linków znajdujących się na tej stronie. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiadają wyłącznie operatorzy. Tym samym wydawca wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści osób trzecich, które mogą mieć znaczenie z punktu widzenia prawa karnego lub odpowiedzialności cywilnej lub które naruszają dobre obyczaje.

Zmiany

Możemy zmienić niniejszą politykę prywatności w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Obowiązuje aktualna wersja opublikowana na naszej stronie internetowej. W zakresie, w jakim Polityka prywatności stanowi część umowy z Tobą, jeśli ją zaktualizujemy, poinformujemy Cię o zmianie e-mailem lub w inny odpowiedni sposób.

Pytania do inspektora ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, napisz do nas e-mail lub skontaktuj się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji wymienioną na początku oświadczenia o ochronie danych.


Źródło: SwissLawyer